Regen opvangen

Nieuwe subsidies ‘Regenwater vasthouden’ gemeenten en waterschappen

ACHTERVELD-LEUSDEN-BARNEVELD – Ale enige tijd wordt in gemeente Leusden geprobeerd particulieren en bedrijven het hemelwater apart te laten afvoeren van het afvalwater. Nu is er ook een regeling via gemeenten en waterschappen die investeringen subsidiëert die het vasthouden van regenwater bevordert.

Waterschap Vallei en Veluwe nodigt grondeigenaren uit om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging,
die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Het waterschap stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin en heemraad Dirk-Siert Schoonman: “het aanvullen van de grondwatervoorraad is van groot algemeen belang voor het gebied. Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op de innovativiteit van grondeigenaren en hopen van harte dat velen gebruik maken van de regeling. De pot mag leeg en de sloten moeten vol!”

Watersparen
De investeringsbijdrage ‘ Regeling Watersparen’ is bedoeld om concrete voorstellen op korte termijn te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad. Grondeigenaren kunnen hun maatregel volledig tot een maximum van 10.000 euro vergoed krijgen, mits de maatregel aan enkele spelregels voldoet. Meedoen met watersparen is simpel! Op de website www.vallei-veluwe.nl/watersparen, staan de spelregels.

De neerslag in Nederland is de afgelopen eeuw met ruim 100 mm per jaar toegenomen. Toch is naast piekbuien, droogte een steeds grotere uitdaging geworden. Door middel van het opzetten van de peilen in het hoofdwatersysteem en aangepast maaibeheer spant het waterschap zich maximaal in om water vast te houden. Dat is echter niet voldoende; water beter en langer vasthouden in de bodem en de haarvaten van het systeem is noodzakelijk. Daarvoor heeft het waterschap de hulp van de grondeigenaren nodig.
Droogte vraagt om aanpassing van iedereen, overheden, agrariërs, terreineigenaren, bedrijven, inwoners enz. Grondwater is van iedereen en dus zijn we er ook met z’n allen voor verantwoordelijk dat we het verstandig gebruiken en aanvullen. Op die manier is er ook voor onze kinderen en hun kinderen straks genoeg water.

Gemeenten
In Leusden loopt al enige het project voor het afkoppelen van het regenwater in Achterveld en met name langs de Hessenweg. Vanuit De Groene Belevenis gaat het om regenwater afkoppelen op particulier terrein. Rond de 75% van de aanwonenden doet mee. Na de zomervakantie wordt via beeld en geluid hierin aandacht besteed.

Bron: gemeente Barneveld

Goed nieuws voor de inwoners in Barneveld die graag het regenwater op een andere manier willen opvangen in hun tuin. Er is een nieuwe regenwater subsidie vastgesteld door het college van de gemeente Barneveld waarmee je als inwoner niet alleen subsidie kan krijgen voor het afkoppelen van je regenwaterafvoer maar ook bijvoorbeeld als je een regenton wil plaatsen, een groen dak wil of tegels eruit willen halen in ruil voor groen. Nu stroomt het water bij hoosbuien, als je niets doet, zo het riool of de sloot in. Dat zorgt niet alleen voor extra wateroverlast, ook mis je de kans om het water te hergebruiken als het heel droog is. Dus ga je in de zomer aan de slag met je tuin? Kijk dan op de website van de gemeente Barneveld wat je kan doen om aanspraak te maken op deze subsidie. De regeling is vanaf 31 juli beschikbaar.

Er bestond al een afkoppelsubsidieregeling maar die was beperkter en gaf geen mogelijkheid voor het nemen van andere maatregelen. Bij deze nieuwe regeling kan je voor verschillende dingen een vergoeding krijgen. En als je meer dan één maatregel treft kan je ook meer subsidie krijgen. Voor alleen het plaatsen van een regenton bijvoorbeeld, geldt een maximum bedrag van 6 euro per m2 dakoppervlak. Voor het bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton in combinatie met het ontkoppelen van de regenpijp én het ontstenen van een stuk tuin, geldt een maximum bedrag van 10 euro per m2. Dit stimuleert inwoners hopelijk om meer dan één maatregel te treffen om het water anders op te vangen.
Hans van Daalen, wethouder Water & Klimaat van de gemeente Barneveld geeft aan:  ‘Ik ben erg blij dat we deze completere subsidie nu aan onze inwoners kunnen aanbieden. Dit is ook een van de stappen die we samen moeten nemen om met de klimaatveranderingen om te gaan. Dat het klimaat verandert dat merken we allemaal. In 2018 was er extreme periode droogte, en de laatste jaren hebben we telkens vaker te maken met flinke hoosbuien. Als gemeente passen we daar de infrastructuur op aan, richten we nieuwe woonwijken klimaatadaptief  en passen we ons groen beleid aan. Maar we kunnen het niet alleen. Als je nagaat dat 50% van de oppervlakte in onze gemeente bestaat uit particuliere grond, dan helpt het zeker als inwoners regenwater gaan vasthouden om zo een toekomstbestendige gemeente te worden.’
Waarom zouden we ‘regenwater vasthouden’?

Er vallen dus steeds vaker hevige, intense buien, waarbij regenwater niet de kans krijgt in de bodem te zakken maar via sloten en de riolering wordt weggevoerd. Ook zijn er steeds vaker perioden van droogte, waarbij het grondwater niet wordt aangevuld. En daar hebben we allemaal last van omdat grondwater bijvoorbeeld een bron is voor drinkwater maar ook diepgewortelde bomen en planten halen daar hun water vandaan. Het is belangrijk om regenwater ter plekke de kans te geven in de bodem te zakken. Zo wordt lokaal het grondwater meer aangevuld, en kunnen de effecten van droogteperioden worden verminderd. Deze effecten zijn merkbaar in de natuur maar bijvoorbeeld ook de landbouw.
Deze subsidieregeling is ter vervanging van de afkoppelsubsidieregeling. De nieuwe subsidieregeling ‘Regenwater vasthouden gemeente Barneveld’ gaat in per 31 juli 2020. Meer informatie over de regeling, de voorwaarde, en hoe de subsidie aangevraagd kan worden vindt u op www.barneveld.nl/regenwater