Contact – Over ons

Redactie
Jacob de Bijestraat 6, 3791 AS Achterveld
redactie@achterveld.net
uitzendendorpstv@achterveld.net
0342 450418 (tijdens kantooruren)
Filmpjes insturen via Wetransfer naar uitzendendorpstv@achterveld.net.

Wilt u DorpsTV Achterveld steunen? Dat kan door een bedrag te storten op:
NL27 RABO 0170 6471 10 (Rabobank). Vermeld uw naam en adres, dan laten wij u graag weten hoe uw geld besteed wordt.

Stichting Achterveld Media
administratie/secretariaat:
dorpstv@achterveld.net
Verjaagde Ruiterweg 15, Achterveld

k.v.k. 54229510
Bankrekening: NL27 RABO 0170 6471 10
r.s.i.n. 851220824
BIC RABONL2U
ANBI-status in aanvraag


Beleidsplan
SAM werkt volgens een beleidsplan (het hele beleidsplan is als PDF-bestand beschikbaar). Daarvoor biedt SAM met DorpsTV Achterveld een platform voor de dorpsgemeenschap van Achterveld en heeft daarvoor de website Achterveld.Net centraal staan. Vanuit het dorp aangeboden informatie wordt conform de doelstellingen van SAM geplaatst door vrijwilligers. SAM heeft als beleid dat de gepubliceerde informatie, in welke vorm dan ook, gerelateerd moet zijn aan Achterveld.
Een groep vrijwilligers maakt en ondersteunt het maken van content te maken. Noodzakelijke hardware wordt gefaciliteerd door SAM. Achtervelders en Achterveldse verenigingen worden begeleid in het creëren van content door genoemde vrijwilligers.

De naam DorpsTV Achterveld dekt de lading. SAM considereert, afgezet naar technische mogelijkheden en financiële waarde, welke media gebruikt worden voor publicatie van informatie en content.

DorpsTV Achterveld werkt zoveel mogelijk samen met alle organisaties die in of voor Achterveld actief zijn.

Vermogensbeschikking van SAM
Het bestuur van SAM bestaat uit minimaal drie leden, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester hebben benoemd. Vergaderingen van het bestuur van SAM kunnen daarnaast worden bijgewoond door vrijwilligers indien van belang voor hun werkzaamheden voor SAM. De besluitvorming vindt plaats door het bestuur. Binnen het bestuur wordt gestreefd naar een samenstelling van ter zake deskundigen voor het besturen van SAM. Hierbij gaat het om financieel, bedrijfskundig, wettelijk gebied en tevens om kundigheid over mediaproducties en publicaties.
Het vermogen van SAM bestaat uit gelden die kunnen worden besteed aan de doelstelling van SAM. De penningmeester deelt ingekomen gelden toe conform de vaststelling van het bestuur. Indien de gever van gelden een doel heeft aangewezen dan wordt dit gevolgd. Is geen doel aangewezen dan wordt het bedrag in eerste instantie aan de algemene middelen toegevoegd.
Na afloop van het boekjaar geeft de penningmeester een verslag van de bezittingen en schulden per einde van het vorige financieel jaar en een overzicht van de inkomende en uitgaande gelden.

Vermogensbeheer
Het beheer van het vermogen van SAM wordt bepaald op grond van de doelstellingen van SAM en het uitgangspunt dat er niet wordt gespeculeerd met de beschikbare gelden.

Beloning beleidsbepalers
De bestuursleden en vrijwilligers van SAM ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Als daartoe aanleiding is, kan een bestuurslid of vrijwilliger de door hem in het kader van zijn taak gemaakte kosten declareren, onder overlegging van het declaratiebewijs.

Financiering
De activiteiten van SAM worden gefinancierd op basis van een vooraf ingeschatte en door het bestuur vastgestelde begroting. De gelden komen vanuit verschillende bronnen. SAM werft gelden van subsidies, bijdragen, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. SAM refereert aan de genoemde mogelijkheden om de stichting financieel te ondersteunen.
De algemene middelen zijn doorgaans afgedekt met de inkomsten uit reclame.

SAM publiceert vanaf dat de anbi-status is toegekend jaarlijks de financiële verslagen op achterveld.net.

Statutair doel van SAM

  1. De stichting heeft ten doel: het inzetten van bestaande en nieuwe media voor de gemeenschap ter bevordering, stimulering en realisatie van maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten en de cohesie in Achterveld en omstreken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    1. het beschikbaar stellen van nieuwe media aan maatschappelijke, socialeen culturele instellingen en organisaties alsmede aan bewoners en/of belangstellenden van de Achterveldse gemeenschap;
    2. het ondersteunen en begeleiden in het gebruik van bestaande en nieuwe media door het maken van afspraken met partijen die media, diensten en/of middelen ter beschikking stellen en stimuleren en/of realiseren;
    3. samenwerken met andere organisaties en/of partijen, deelnemen in en­ uitvoeren van projecten, al dan niet zelfstandig, waarbij gestreefd wordt­ naar het gebruik van bestaande en nieuwe media in de ruimste zin.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

Financieel verslag 2018 t/m 2020 (PDF download)