Ondergrondse afvalcontainers

B&W van Leusden heeft de definitieve lokatie van de ondergrondse afvalcontainers vastgesteld.

Na vaststelling van het ‘ontwerp-locatieplan ondergrondse restafvalcontainers’ is het ter inzage gelegd van 25 oktober tot en met 6 december 2016. Er zijn 13 reacties (zienswijzen) binnengekomen. Twee daarvan hebben geleid tot aanpassing van een locatie. Het college heeft het definitieve locatieplan vastgesteld. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van de ondergrondse restafvalcontainers bij het inzamelen van afval.