Voorbereidingskrediet verkeersplan

Tekst/publicatie van gemeente Leusden:
Aanvraag voorbereidingskrediet verkeersplan Achterveld i.c.m. groot onderhoud wegen en riolering
In april 2013 heeft de gemeenteraad de conclusies uit het verkeersplan Achterveld onderschreven en het college opdracht gegeven om in overleg met de inwoners een maatregelenpakket voor te bereiden om het aantal letselongevallen op het gedeelte van de Hessenweg tussen Stoutenburg en Achterveld te verminderen. Op basis van onderzoek naar de verkeers(on)veiligheid in en rond Achterveld wordt aanbevolen om de Hessenweg tussen Stoutenburg en Achterveld aan te wijzen als 60-km weg, het vrijliggend fietspad te verbreden en bromfietsers van dit fietspad te weren.

Ook binnen de bebouwde kom van Achterveld leeft een gevoel van verkeersonveiligheid. De Dorpsraad Achterveld heeft samen met een aantal bewoners een Wensplan opgesteld, waarin maatregelen worden aanbevolen om de verkeersonveiligheid te verbeteren. Het hoofdriool in de Hessenweg, binnen de kern Achterveld, is sterk verouderd en moet worden vervangen. Het college wil die gelegenheid aangrijpen om aan de Hessenweg een aantal aanvullende maatregelen te treffen en verbeteringen aan te brengen, die leiden tot een mooie en verkeersveilige dorpskern van Achterveld.

Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van een (her)inrichtingsplan voor de hele Hessenweg, waarbij het accent komt te liggen op de kern Achterveld, de verbreding van het fietspad langs de Hessenweg (tussen Achterveld en Stoutenburg) en de aanpak van de aansluitingen met de Stoutenburgerlaan en de Emelaarseweg. Doel is om in samenspraak met de inwoners van Achterveld e.o. een plan te ontwikkelen dat de leefbaarheid en veiligheid langs de Hessenweg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Achterveld vergroot.