Verbod op onttrekken van oppervlaktewater opgeheven

Waterschap Vallei en Veluwe heft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het werkgebied per 22 januari 2021 op. Door de neerslag die in december is gevallen, zit er in het merendeel van de oppervlaktewateren zoals sloten en beken voldoende water. Het onttrekkingsverbod werd op 18 mei 2020 ingesteld omdat het neerslagtekort opliep, oppervlaktewateren zoals beken en sloten droog vielen en omdat het grondwaterpeil daalde.

bron: Waterschap Vallei en Veluwe

Heemraad Henk Veldhuizen: “Het is goed nieuws dat er weer voldoende water in ons oppervlaktewatersysteem zit, en tegelijkertijd is er meer neerslag nodig om onze blauwe motor onder de Veluwe op te laden. De droogte van 2020 is nog niet opgelost.”

Droogte niet opgelost
Ondanks dat het merendeel van het watersysteem weer watervoerend is, is de droogte van 2020 niet opgelost. In het werkgebied is ondanks de gevallen neerslag nog steeds sprake van een neerslagtekort. Het grondwaterpeil in de lage delen van het gebied, zoals de IJsselvallei en de Gelderse Vallei is op normaal niveau. In de hoge delen van het gebied, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is de grondwaterstand echter nog niet hersteld en zien we lagere grondwaterstanden dan normaal. Op de zandgronden is de grondwaterstand nog zeker 20 cm lager dan het langjarig gemiddelde.

Grondeigenaren sparen water in de haarvaten van het systeem
Elke druppel die in de bodem infiltreert, telt. En om die reden stelde het waterschap in augustus 2020 €400.000 beschikbaar om maatregelen te stimuleren die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Inmiddels maken veel grondeigenaren gebruik van de Watersparen regeling en wordt er substantieel bijgedragen aan het aanvullen van de grondwatervoorraad.

Waterschap houdt water vast om grondwater aan te vullen
Vanzelfsprekend houdt ook het waterschap in de hoofdwatergangen zo veel mogelijk water vast in het gebied om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dat doen we door de waterpeilen in de hoofdwatergangen zo hoog mogelijk te houden en maatwerk toe te passen om wateroverlast te voorkomen.