Toestemming terrein zonnepanelen

EMELAAR –  Vooruitlopend op de RES en eigen ambities wil gemeente Leusden toestemming verlenen aan Hans van Dijk om aan de Emelaarseweg een terrein in te richten met ongeveer twee hectare zonnepanelen.

Gemeente Leusden verklaart in een bericht: “De initiatiefnemer wil achter Emelaarseweg 22 tot en met 24 een zonneveld aanleggen. Het planproces hiervoor is bijna afgerond. Nu is de fase aangebroken waarin het bestemmingsplan moet worden vastgesteld en de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning moet worden doorlopen. Het college stelt de raad voor om hiervoor gebruik te maken van de zogeheten coördinatieregeling, als bedoeld in de wet ruimtelijke ordening (Wro). Door gebruik te maken van de coordinatieregeling liggen alle benodigde ontwerpbesluiten tegelijk ter inzage en kunnen ze tegelijk worden vastgesteld. Belanghebbenden hoeven dan ook maar een keer hun zienswijze te geven. Voor het project levert toepassing van de coördinatieregeling tijdswinst op, omdat beide procedures in dezelfde tijd worden doorlopen.”

Zie ook eerdere berichtgeving hierover.