bestemmingsplan knooperf

Door: gemeente Leusden

Vaststelling bestemmingsplan “Hoog Achterveld”
De provincie Utrecht heeft het perceel Hessenweg 234 via een aanbesteding verkocht voor de ontwikkeling van een knooperf. Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad het daarbij behorende Publiek Programma van Eisen (PPvE) vastgesteld als planologisch kader waarbinnen de ontwikkeling van het Knooperf kan plaatsvinden. In opdracht van Kopersgroep Hoog Achterveld (de ontwikkelende partij) is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college heeft dit ontwerp bestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’ vrij gegeven voor zienswijzen. Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een voormalig boerenerf als ‘knooperf’. Het bestemmingsplan heeft gedurende een periode van acht weken als ontwerp ter inzage gelegen. Binnen die termijn zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot enkele aanpassingen in de planopzet, o.a. wijziging van de positie van de boerderij. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan met inachtneming van de nota zienswijzen gewijzigd vast te stellen. Met de initiatiefnemers is een overeenkomst gesloten voor de exploitatiekosten.