Windmolens in Achterveld

ACHTERVELD/BARNEVELD – Gemeente Barneveld heeft een rapportage gepubliceerd over de plaatsing in gemeente Barneveld van windturbines. Dit MER-rapport (Milieu Effect Rapport) bevat voor Achterveld twee mogelijke locaties waar molens van 180 meter hoogte zouden kunnen komen.

Op deze pagina houden wij de ontwikkelingen bij en vind je een dossier en andere informatie terug.

 • Gemeente Barneveld hield een inloopspreekuur in De Belleman in Zwartebroek. De inwoners van Zwartebroek en Terschuur zijn boos en ook sprakeloos. Anderen willen eerst meer weten voor ze reageren. (Zie krantenknipsel hierboven.)
  turbine in Kallenbroek
  Impressie van de turbine in Kallenbroek, gezien vanaf de Klettersteeg.

  Deel inwoners Zwartebroek woedend. *)3

 • Gemeente Barneveld hield dinsdag 11 februari 2020 een inloopspreekuur in De Glind. De belangstelling van omwonenden uit De Glind en vooral ook uit Achterveld bleek overweldigend. Veel Achtervelders voelen zich overrompeld en onvoldoende geïnformeerd.
  De gemeente legde uit welke stappen er genomen worden om tot een advies en definitieve plannen te komen. De aanwezige ambtenaar hoorde veel (verontwaardigde) reacties aan maar reageerde daarop niet inhoudelijk. Hij hield het in het algemeen op technische zaken en herhaalde de reeds door de gemeente gepubliceerde informatie. *)1
 • Dorpsraad Achterveld houdt een vergadering waar wethouder Van Beurden vragen beantwoord over de windmolens in Barneveld. *)2
 • Bericht: Plaatsen windturbines is donderslag bij heldere hemel: Verslag discussie in De Moespot op 11 februari 2020.
 • RTV Utrecht: Gemeente Barneveld zegt dat MER alleen technisch onderzoek is.
 • Barneveldse Krant 19-02-2020: Terbroek start petitie
 • Leusder Krant 19-02-2020: Twee reuzen van 180 meter naast Achterveld
 • Maandag 17 februari is een bewonerscomité opgericht door Achtervelders en omwonenden met de naam: Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West. Zie bericht: Comité opgericht. De visie en reactie op de plannen van gemeente Barneveld is gepubliceerd in een schrijven aan de gemeente en de pers:  Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld
 • Donderdag 20 februari was er een informatie-avond in De Belleman in Zwartebroek. De Barneveldse Krant meldde een flinke discussie met wethouder Didi Dorrestijn.
 • Woensdag 4 maart is er een vergadering van de Commissie Samenleving Barneveld. Daar zijn de brieven van de Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West en de dorpsraad in de agenda opgenomen.

  Windmolen flyer huis-aan-huis
  Windmolen flyer huis-aan-huis
 • Dorpsraad-voorzitter Winterkamp heeft een brief gestuurd aan gemeente Barneveld met daarin een aantal vragen over de manier waarop MER is gepresenteerd en het uitblijven van informatie aan Achtervelders en daarbij het verzoek om de dorpsraad te informeren en te betrekken bij de discussie over de windvisie als gesprekspartner.
 • De Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West heeft een eigen website en een account op social media aangemaakt. (28-02-2020)
  Facebook Tegenwind-barneveld.nl
 • Er is een petitie tegen de komst van windmolens in het gebied rondom Achterveld: Tegenwind Barneveld  (28-02-2020)
 • De werkgroep heeft een flyer gemaakt die in Achterveld en omgeving wordt verspreid.
 • Publicatie van de werkgroep:
  Beste bewoners, de laatste dagen zijn er berichten in de pers verschenen dat het windmolenproces zich gaat focussen op de Harselaar. Dat lijkt positief, maar niets daarvan heeft momenteel al een formele status. Zoekgebieden 1 t/m 4 uit de MER zijn niet uit beeld en maken nog steeds onderdeel uit van het proces onderweg naar de structuurvisie. Dat betekent dat we onverminderd doorgaan met (voorbereiding van) acties en activiteiten.
  Op veler verzoek, de vertegenwoordiging in de stuurgroep vanuit zoekgebieden 2, 3 en 4 is als volgt: Arnold vd Haar (Achterveldseweg), Jeroen Noteboom (Achterveldseweg), Wim Lanser (Achterveldseweg), Pascal Looij (Helweg), Michael Zaalberg (Helweg), Marcel Brouwer (Engelse Stad), Gerard ter Maaten (Scherpenzeelseweg) Jan Brink (Burgstederweg), Eric Vermeer (Klettersteeg).
  De kant van Achterveld tegen de Modderbeek aan gaat nog meer ‘geraakt’ worden door de 100m turbine door het initiatief vanuit De Glind (niet in de MER opgenomen). Vertegenwoordiging vanuit de nieuwbouwwijk kan zich zeker nog bij ons voegen. We zoeken tevens nog expertise voor de werkgroepen natuur/milieu, hinder/gezondheid, pr/acties, MER/juridisch, politieke agenda. Laat even weten als je iets wilt doen via tegenwindbarneveld@hotmail.com
 • Op 4 maart sprak Pascal Looij in tijdens de commissievergadering van de gemeente raad van Barneveld. Inhoudelijk was zijn verhaal grotendeels overeenkomstig de Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld.
  Bij deze vergadering was ook wethouder Dorrestijn aanwezig.
  Vooraf en tijdens de vergadering lieten tegenstanders van de windmolens zich hiren tijdens een protest op het Raadhuisplein van Barneveld.
 • Structuurvisie Wind uitgesteld (01-04-2020)
  De gemeente Barneveld heeft besloten om het proces op weg naar de Structuurvisie Wind uit te stellen. Als een van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus mogen tot 1 juni geen bijeenkomsten plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de huidige planning van de Structuurvisie Wind en het vervolg daar op.
  Een brede dialoog in de vorm van een vervolg op de dorpsgesprekken is pas weer mogelijk als inwoners, ondernemers en gemeente fysiek bijeen kunnen komen in een open proces. Daarom stelt de gemeente het proces Structuurvisie Wind uit totdat er weer veilig bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Dit betekent ook dat de oplevering van de concept-structuurvisie en besluitvorming worden uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.
  Nieuwe planning
  Met het maken van een nieuwe planning wordt natuurlijk rekening gehouden met vakantieperiodes, maar ook met de gevolgen van corona voor de samenleving. Didi Dorrestijn, wethouder Duurzaamheid: “We vinden het belangrijk dat we starten met het proces en de dialoog voor het maken van een structuurvisie wind, wanneer dit op een veilige en goede manier kan plaatsvinden.“Concept bod Regionale Energie Strategie regio Foodvalley
  Wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de planning van de besluitvorming rondom het concept bod Regionale Energie Strategie Regio Foodvalley is nog niet duidelijk. Het concept-bod en de ontwerp-RES voor regio FoodValley zou 1 juni ingediend worden bij het Rijk.
 • 24 juni vergadert de Commissie Samenleving van de gemeenteraad van Barneveld. Van de agenda wordt geschrapt het agendapunt waar gediscuteerd kan worden over de energietransitie.
  De vergadering wordt wel gebruikt door insprekers die de handtekeningen aanbieden van de gehouden petities. Voor Achterveld en omgeving zijn ruim 825 handtekeningen van mensen die zich uitspreken tegen de plannen met windmolens.
 • Een artikel geschreven door Arnoud J Spaaij over de vergadering Commissie Samenleving. Foto’s van Mika Voskuilen.
 • Een artikel over de vergadering Commissie Samenleving in de Barneveldse Krant. Dit artikel is allen te lezen voor abonnementhouders.
 • Enquete over energietransitie in gemeente Leusden.
 • De Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld heeft in augustus overleg gehad met Belangenvereniging De Glind en daarin is aangegeven dat windmolens niet gewild zijn rondom Achterveld.
 • De Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld heeft in augustus overleg gehad met gemeente Barneveld. Daarbij werden de mogelijke locaties, zoals genoemd in de MER, bezocht.
 • B&W van Leusden stelt de raad voor om in de vergadering van 1 oktober accoord te gaan met het addendum Leusden dat is toegevoegd bij concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Amersfoort 1.0
 • Geen windtubines rond Achterveld. Een artikel in de Barneveldse Krant wordt gemeld dat gemeente Barneveld alleen nog kijkt naar industrieterrein Harselaar als mogelijke locatie voor windturbines.
 • Gemeente Leusden houdt een informatieronde over windturbines en zonnepanelenweilanden.
 • Wordt vervolgd

Overzicht rapporten en documenten (het dossier wordt de komende tijd opgebouwd):

 1. Info van Gemeente Barneveld over windenergie
 2. MER_Windenergie_in_Barneveld_V2.0
  Dit rapport werd in januari 2020 gepubliceerd en is de basis voor de plannen van gemeente Barneveld.
 3. Dit document is door de provincie Utrecht  ingezet om richting te geven aan eigen beleid en om gemeenten aan te sturen. Hiermee werkt de RES (Regionale Energiestrategie Amersfoort) waaronder Leusden valt.
 4. Download van de energievisie van Foodvalley energievisie van Foodvalley (waaronder gemeente Barneveld valt).
 5. Voor de energietransitie begon het al, Windmolens op knooppunt Hoevelaken?

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Impressie van molen langs de Modderbeek in buurtschap Havikshorst (foto met toestemming gebruikt).

*)1 (bijgewerkt 11-02-2020, 19.05 u)
*)2 (bijgewerkt 11-02-2020, 16.30 u)
*)3 (bijgewerkt 11-02-2020, 16.15 u)