Windmolens in Achterveld

ACHTERVELD/BARNEVELD – Gemeente Barneveld heeft in februari 2020 een rapportage gepubliceerd over de plaatsing in gemeente Barneveld van windturbines. Dit MER-rapport (Milieu Effect Rapport) bevat voor Achterveld twee mogelijke locaties waar molens van 180 meter hoogte zouden kunnen komen.
Ongeveer een jaar later kwam RES-regio Amersfoort met plannen. In RES-regio Amersfoort zijn meerdere gemeenten een samenwerking aangegaan. Zo ook gemeente Leusden. Leusden wil volledig energie-neutraal zijn en daarvoor 8 windturbines van meet dan 200 meter hoog plaatsen, tienduizenden zonnepanelen op daken en meer dan 400 hectare zonnepanelen (1,2 miljoen stuks) in het buitengebied.

Op deze pagina houden wij de ontwikkelingen bij en vind je een dossier en andere informatie terug. Vind je het onvolledig of wil je ook meehelpen aan dit dossier dan kan je contact opnemen met de redactie van Achterveld.NET: redactie@achterveld.net

 • Gemeente Barneveld hield een inloopspreekuur in De Belleman in Zwartebroek. De inwoners van Zwartebroek en Terschuur zijn boos en ook sprakeloos. Anderen willen eerst meer weten voor ze reageren. (Zie krantenknipsel hierboven.)
  turbine in Kallenbroek
  Impressie van de turbine in Kallenbroek, gezien vanaf de Klettersteeg.

  Deel inwoners Zwartebroek woedend. *)3

 • Gemeente Barneveld hield dinsdag 11 februari 2020 een inloopspreekuur in De Glind. De belangstelling van omwonenden uit De Glind en vooral ook uit Achterveld bleek overweldigend. Veel Achtervelders voelen zich overrompeld en onvoldoende geïnformeerd.
  De gemeente legde uit welke stappen er genomen worden om tot een advies en definitieve plannen te komen. De aanwezige ambtenaar hoorde veel (verontwaardigde) reacties aan maar reageerde daarop niet inhoudelijk. Hij hield het in het algemeen op technische zaken en herhaalde de reeds door de gemeente gepubliceerde informatie. *)1
 • Dorpsraad Achterveld houdt een vergadering waar wethouder Van Beurden vragen beantwoord over de windmolens in Barneveld. *)2
 • Bericht: Plaatsen windturbines is donderslag bij heldere hemel: Verslag discussie in De Moespot op 11 februari 2020.
 • RTV Utrecht: Gemeente Barneveld zegt dat MER alleen technisch onderzoek is.
 • Barneveldse Krant 19-02-2020: Terbroek start petitie
 • Leusder Krant 19-02-2020: Twee reuzen van 180 meter naast Achterveld
 • Maandag 17 februari is een bewonerscomité opgericht door Achtervelders en omwonenden met de naam: Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West. Zie bericht: Comité opgericht. De visie en reactie op de plannen van gemeente Barneveld is gepubliceerd in een schrijven aan de gemeente en de pers:  Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld
 • Donderdag 20 februari was er een informatie-avond in De Belleman in Zwartebroek. De Barneveldse Krant meldde een flinke discussie met wethouder Didi Dorrestijn.
 • Woensdag 4 maart is er een vergadering van de Commissie Samenleving Barneveld. Daar zijn de brieven van de Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West en de dorpsraad in de agenda opgenomen.

  Windmolen flyer huis-aan-huis
  Windmolen flyer huis-aan-huis
 • Dorpsraad-voorzitter Winterkamp heeft een brief gestuurd aan gemeente Barneveld met daarin een aantal vragen over de manier waarop MER is gepresenteerd en het uitblijven van informatie aan Achtervelders en daarbij het verzoek om de dorpsraad te informeren en te betrekken bij de discussie over de windvisie als gesprekspartner.
 • De Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West heeft een eigen website en een account op social media aangemaakt. (28-02-2020)
  Facebook Tegenwind-barneveld.nl
 • Er is een petitie tegen de komst van windmolens in het gebied rondom Achterveld: Tegenwind Barneveld  (28-02-2020)
 • De werkgroep heeft een flyer gemaakt die in Achterveld en omgeving wordt verspreid.
 • Publicatie van de werkgroep:
  Beste bewoners, de laatste dagen zijn er berichten in de pers verschenen dat het windmolenproces zich gaat focussen op de Harselaar. Dat lijkt positief, maar niets daarvan heeft momenteel al een formele status. Zoekgebieden 1 t/m 4 uit de MER zijn niet uit beeld en maken nog steeds onderdeel uit van het proces onderweg naar de structuurvisie. Dat betekent dat we onverminderd doorgaan met (voorbereiding van) acties en activiteiten.
  Op veler verzoek, de vertegenwoordiging in de stuurgroep vanuit zoekgebieden 2, 3 en 4 is als volgt: Arnold vd Haar (Achterveldseweg), Jeroen Noteboom (Achterveldseweg), Wim Lanser (Achterveldseweg), Pascal Looij (Helweg), Michael Zaalberg (Helweg), Marcel Brouwer (Engelse Stad), Gerard ter Maaten (Scherpenzeelseweg) Jan Brink (Burgstederweg), Eric Vermeer (Klettersteeg).
  De kant van Achterveld tegen de Modderbeek aan gaat nog meer ‘geraakt’ worden door de 100m turbine door het initiatief vanuit De Glind (niet in de MER opgenomen). Vertegenwoordiging vanuit de nieuwbouwwijk kan zich zeker nog bij ons voegen. We zoeken tevens nog expertise voor de werkgroepen natuur/milieu, hinder/gezondheid, pr/acties, MER/juridisch, politieke agenda. Laat even weten als je iets wilt doen via tegenwindbarneveld@hotmail.com
 • Op 4 maart sprak Pascal Looij in tijdens de commissievergadering van de gemeente raad van Barneveld. Inhoudelijk was zijn verhaal grotendeels overeenkomstig de Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld.
  Bij deze vergadering was ook wethouder Dorrestijn aanwezig.
  Vooraf en tijdens de vergadering lieten tegenstanders van de windmolens zich hiren tijdens een protest op het Raadhuisplein van Barneveld.
 • Structuurvisie Wind uitgesteld (01-04-2020)
  De gemeente Barneveld heeft besloten om het proces op weg naar de Structuurvisie Wind uit te stellen. Als een van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus mogen tot 1 juni geen bijeenkomsten plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de huidige planning van de Structuurvisie Wind en het vervolg daar op.
  Een brede dialoog in de vorm van een vervolg op de dorpsgesprekken is pas weer mogelijk als inwoners, ondernemers en gemeente fysiek bijeen kunnen komen in een open proces. Daarom stelt de gemeente het proces Structuurvisie Wind uit totdat er weer veilig bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Dit betekent ook dat de oplevering van de concept-structuurvisie en besluitvorming worden uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.
  Nieuwe planning
  Met het maken van een nieuwe planning wordt natuurlijk rekening gehouden met vakantieperiodes, maar ook met de gevolgen van corona voor de samenleving. Didi Dorrestijn, wethouder Duurzaamheid: “We vinden het belangrijk dat we starten met het proces en de dialoog voor het maken van een structuurvisie wind, wanneer dit op een veilige en goede manier kan plaatsvinden.“Concept bod Regionale Energie Strategie regio Foodvalley
  Wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de planning van de besluitvorming rondom het concept bod Regionale Energie Strategie Regio Foodvalley is nog niet duidelijk. Het concept-bod en de ontwerp-RES voor regio FoodValley zou 1 juni ingediend worden bij het Rijk.
 • 24 juni 2020 vergadert de Commissie Samenleving van de gemeenteraad van Barneveld. Van de agenda wordt geschrapt het agendapunt waar gediscuteerd kan worden over de energietransitie.
  De vergadering wordt wel gebruikt door insprekers die de handtekeningen aanbieden van de gehouden petities. Voor Achterveld en omgeving zijn ruim 825 handtekeningen van mensen die zich uitspreken tegen de plannen met windmolens.
 • Een artikel geschreven door Arnoud J Spaaij over de vergadering Commissie Samenleving. Foto’s van Mika Voskuilen.
 • Een artikel over de vergadering Commissie Samenleving in de Barneveldse Krant. Dit artikel is allen te lezen voor abonnementhouders.
 • Enquete over energietransitie in gemeente Leusden.
 • De Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld heeft in augustus overleg gehad met Belangenvereniging De Glind en daarin is aangegeven dat windmolens niet gewild zijn rondom Achterveld.
 • De Bewonersvisie windmolenlocaties westelijk buitengebied Barneveld heeft in augustus overleg gehad met gemeente Barneveld. Daarbij werden de mogelijke locaties, zoals genoemd in de MER, bezocht.
 • B&W van Leusden stelt de raad voor om in de vergadering van 1 oktober accoord te gaan met het addendum Leusden dat is toegevoegd bij concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Amersfoort 1.0
 • Geen windtubines rond Achterveld. Een artikel in de Barneveldse Krant wordt gemeld dat gemeente Barneveld alleen nog kijkt naar industrieterrein Harselaar als mogelijke locatie voor windturbines.
 • 15-02: Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West spreekt in tijdens de digitale vergadering gemeente Scherpenzeel. Door Pascal Looij en Albert Jan van Koerten.
 • Gemeente Leusden houdt een informatieronde over windturbines en zonnepanelenweilanden.
 • Op 4 maart hield gemeente Leusden een informatieavond. Vlak voor deze avond verscheen in de media een kaart met zoeklocaties voor windmolens. Wethouder Van Beurden was met deze informatie zichtbaar en hoorbaar overvallen en noemde de kaart desinformatie. De kaart zou geen onderdeel zijn van de RES-plannen van gemeente Leusden. De kaart is afkomstig uit een presentatie waarop staat ‘Leusden – Uitnodigingskader Zon en Wind’ uit een rapport van het adviesbureau Over Morgen.
  Kort daarop verscheen van gemeente Leusden een reactie over dit kaartje en werd een campagne opgestart om burgers te betrekken bij het besluitvormingsproces over locaties voor windmolens en zonnepanelenterreinen. De website www.leusdenzonenwind.nl kwam begin mei in de lucht. Tot 31 mei (dit werd op verzoek van burgers verlengd tot 6 juni) konden inwoners van de gemeente Leusden en omgeving hier hun mening geven. “Waar ze juist wel of juist niet moeten komen en waarom. Wethouder Erik van Beurden: “Deze informatie verwerken we uiteindelijk in een plattegrond waarop plekken ingetekend zijn waar ruimte is voor zonnevelden en windmolens”.
 • Eind mei organiseren bewoners van het buitengebied rond Achterveld zich in de stuurgroep Behoud Natuur Achterveld Noord West. Een petitie tegen windmolens en zonnepanelen in het buitengebied wordt geopend.
 • Behoud Natuur Achterveld Noord-West publiceert pamflet met oproep tegen Flyer Behoud Natuur Achterveld.
 • Op 26 mei organiseert adviesbureau LOS stad om land voor gemeente Leusden een online sessie. Er kwamen veel reacties en vragen van burgers en betrokkenen. Een deel daarvan is terug te lezen in een document van LOS stad om land. Met een aanvulling over de locatie nabij de A28.
 • Gemeente Leusden komt ook met de volgende informatie (26-05-2021):
  Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn drastische maatregelen nodig. In het Nationale Klimaatakkoord is besloten dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uit moet stoten dan in 1990. Het Rijk heeft bij de uitwerking van het klimaatakkoord 30 energieregio’s benoemd. Iedere regio heeft hierbij de opdracht een bijdrage te leveren aan het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie, met de focus op zon- en windenergie.Leusden werkt hiervoor samen met 6 buurgemeenten, Stedin, Waterschap en Provincie aan een Regionale Energie Strategie (RES). In deze RES heeft de regio de eigen ambitie geformuleerd om 49% CO2 reductie in 2030 (tov 1990) te realiseren. Onderdeel van deze RES is een zogenaamd bod. Met dit bod moeten de regio’s aangeven welk aandeel zij gaan realiseren van de landelijke opgave om energie te besparen en in totaal 35 TWh duurzaam op te wekken. In de Concept RES die in oktober 2020 is opgesteld is deze regionale ambitie geconcretiseerd in een concept bod van 0,5 TWh.In het verlengde van de behandeling van de Concept RES op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad een aantal moties aangenomen met een lokale strekking, die nauw aansluiten bij het regionale spoor van de RES. Deze moties gaven het college opdracht om een routekaart naar een energieneutraal Leusden op te stellen en met een lokale uitwerking te komen van de zonne- en windladder en financiële participatie bij de opwek duurzame energie. De routekaart naar een energieneutraal Leusden in 2040 is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld, Hierbij heeft de gemeenteraad tevens de opdracht bekrachtigd om een uitnodigingskader voor duurzame opwek op te stellen waarin de uitwerking van de moties van oktober 2020 een plek krijgt. Met de besluitvorming over het uitnodigingskader loopt de raad vooruit op de besluitvorming over de RES 1.0. De plannen uit de Concept RES zijn in RES 1.0 verder uitgewerkt. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de kansrijke zones die geïdentificeerd zijn in de Concept RES. Hierdoor is meer inzicht verkregen in de kansrijkheid en haalbaarheid van de verschillende zones. Ook hebben gesprekken met samenwerkingspartners en/of maatschappelijke organisaties, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf nieuwe inzichten gebracht en werken gemeenten aan lokale uitnodigingskaders om samen met hun inwoners de kansen in hun gemeenten beter in kaart te brengen. Hierdoor blijft de RES Regio Amersfoort voldoende reserveplannen houden, zodat in 2030 ook daadwerkelijk 0,5 TWh gerealiseerd wordt. Het college stelt de raad voor om de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 als definitief in te dienen bij het Rijk en om het college opdracht te geven om in afstemming met de samenwerkingspartners hieraan verder uitvoering te geven.

  Spandoek op De Biezenkamp in Leusden (foto afkomstig van publicatie windalarm.org)
 • Het college van B&W Leusden heeft zich geschaard achter het RES-Amersfoort. Daarmee wil Leusden uiterlijk in 2030 0,5 TWh aan duurzame energie op te wekken.
 • Informatieavond op 17 juni. Deze avond was bedoeld om informatie te geven over mogelijke locaties voor windturbines en zonnepanelenterreinen als mede reacties te verzamelen. In de vergaderstukken die online staan op de website van gemeente Leusden niet alleen het RES 1.0 waarmee op dit moment wordt gewerkt maar ook diverse stukken die verder ingaan op de gevolgen van RES, reacties, alsook ingebrachte stukken en bezwaren van burgers en organisaties en informatie uit de deelnemende gemeentes aan RES Amersfoort waartoe Leusden behoort.
 • Ook vanuit Leusden groeit de stemming tegen windmolens en zonnepanelenterreinen. Een comité heeft zich geschaard onder de landelijke organisatie Windalarm om in de regio Amersfoort en met name natuurlijk in gemeente Leusden een sterke stem te kunnen laten horen. Ook hier een Petitie: ‘Geen megawindturbines in buitengebied Leusden!’.
 • Burgers worden actiever tegen de plannen. Ook binnen de bebouwde kom roeren zich bewoners in de gemeente die de plannen niet zien zitten. Er lijkt meer commentaar te komen op de aanpak van de politiek, ambtenarij en ook media aangaande de energietransitie. Er wordt bijvoorbeeld ook in de Leusder Krant gereageerd.
 • Leden van de gemeenteraad (D66 en PVDA/Groen Links) willen dat gemeente Leusden zich keert met een campagne tegen (artikel online alleen als abonnee te lezen) de protesten van actiecomité’s.
 • Voor  1 juli wordt er een besluit genomen door de gemeenteraad over wat Leusden wil inbrengen in de samenwerking RES Regio Amersfoort 1.0. Dit wordt samen met de gemeenten Bunschoten, Soest, Amersfoort Eemnes, Woudenberg en Baarn ingebracht. Na de zomer wil B&W van Leusden een definitief plan – het uitnodigingskader – uitgewerkt hebben.
 • [29-09-2021] Na de zomer zijn diverse gesprekken gevoerd nadat meerdere uitingen van belangengroepen en tegenstanders van het energie-pad dat gemeente Leusden volgt zich rechtstreeks maar ook via de media hebben laten horen.
  De gemeente heeft tweede week september gesproken met vertegenwoordigers van De Boom, Profin, Solarfields, Solargreenpoint, HvD invest, Sunvest, Solar energy-works, Kronos Solar, BLIX, bewonersgroepen rond A28, Behoud Natuur Achterveld Noord West, Dorpsraad Achterveld Stoutenburg, Stedin, Waterschap, Provincie Utrecht, LTO, Vallei Horstee, DEEL, EMMA, De Groene Belevenis, WEC Windkracht Eemland en Zonnedak De Korf.
  Gemeente Leusden heeft dinsdag 28 september een persbericht uitgegeven n.a.v. de hierboven genoemde gesprekken. Leusden laat weten dat de bezwaren tegen het beleid aanleiding zijn om het beleid te temporiseren: een stappenplan waarbij telkens een kortere periode vooruit wordt gekeken. Dat betekend niet, zoals de gemeente zelf in datzelfde persbericht laat weten, dat de plannen en de ambities anders worden maar wel dat de stappen om die te realiseren kleiner worden. Leusden houdt daarmee vooralsnog vast aan 8 windturbines van meer dan 200 meter hoog en meer dan 100 hectare (dat is tweehonderd voetbalvelden) zonnepanelen in 2030 en 400 hectare zonnepanelen in 2040.
  Deze reactie en het persbericht komen aan de vooravond van een aantal momenten waar de gemeente de burger gaat opzoeken d.m.v. een discussie-avond die door de Leusder Krant wordt georganiseerd en inloopavonden in De Korf (Leusden) en De Roskam (Achterveld). Leusden communiceert hierover o.a. via de website leusdenzonenwind.nl.
  Meerdere bewoners reageren boos op deze aanpak van Leusden. Het nieuwe stappenplan van de gemeente valt niet in aarde omdat men dit ziet als een afleidingsmanouvre.
  Stuurgroep Behoud Natuur Achterveld Noord West is niet overtuigd van de goede wil van gemeente Leusden en blijft benadrukken dat het huidige pad dat is ingeslagen gaat leiden tot een desastreuze vernietiging van het buitengebied tussen Leusden en Achterveld. In de Leusder Krant 29-09-2021 publiceerde de stuurgroep een verklaring over het gevoerde beleid en de plannen.
 • [29-09-2021] Vooruitlopend op de RES en eigen ambities wil gemeente Leusden toestemming verlenen aan een ondernemer om aan de Emelaarseweg een terrein in te richten voor ongeveer twee hectare zonnepanelen.
  “De initiatiefnemer wil achter Emelaarseweg 22 tot en met 24 een zonneveld aanleggen. Het planproces hiervoor is bijna afgerond. Nu is de fase aangebroken waarin het bestemmingsplan moet worden vastgesteld en de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning moet worden doorlopen. Het college stelt de raad voor om hiervoor gebruik te maken van de zogeheten coördinatieregeling, als bedoeld in de wet ruimtelijke ordening (Wro). Door gebruik te maken van de coordinatieregeling liggen alle benodigde ontwerpbesluiten tegelijk ter inzage en kunnen ze tegelijk worden vastgesteld. Belanghebbenden hoeven dan ook maar een keer hun zienswijze te geven. Voor het project levert toepassing van de coördinatieregeling tijdswinst op, omdat beide procedures in dezelfde tijd worden doorlopen.”

  Petitie gemeente Leusden door Behoud Natuur Achterveld
  Een vertegenwoordiger van Behoud Natuur Achterveld biedt wethouder Van de Vegte de petitie tegen zonnepanelen aan.

   

 • [11-11-2021] Behoud Natuur Achterveld heeft een petitie aangeboden aan wethouder Van de Vegte van gemeente Leusden. De petitie maakt duidelijk dat de ondertekenaars geen zonnepanelen in het buitengebied willen.
 • [15-11-2021] Behoud Natuur Achterveld is een stichting i.o. geworden om beter een vuist te kunnen maken tegen de plannen van gemeente Leusden.
 • [15-11-2021] Behoud Natuur Achterveld doet in een open brief een moreel appél op de leden van de gemeenteraad van om de energie-ambitie te herzien omdat er andere inzichten zijn over oplossingen voor de energietransitie en omdat geen draagvlak is voor de manier waarop gemeente Leusden de energietransitie wil uitvoeren.

 

 • Wil jij meehelpen aan het bijhouden van de ontwikkelingen van windmolens en zonnepanelen rondom ons dorp en dit online-dossier aanvullen? Neem dan contact op met de redactie van Achterveld.NET: redactie@achterveld.net

Overzicht rapporten en documenten (het dossier wordt de komende tijd opgebouwd):

 1. Info van Gemeente Barneveld over windenergie
 2. MER_Windenergie_in_Barneveld_V2.0
  Dit rapport werd in januari 2020 gepubliceerd en is de basis voor de plannen van gemeente Barneveld.
 3. Dit document is door de provincie Utrecht  ingezet om richting te geven aan eigen beleid en om gemeenten aan te sturen. Hiermee werkt de RES (Regionale Energiestrategie Amersfoort) waaronder Leusden valt.
 4. Download van de energievisie van Foodvalley energievisie van Foodvalley (waaronder gemeente Barneveld valt).
 5. Voor de energietransitie begon het al, Windmolens op knooppunt Hoevelaken?

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Impressie van molen langs de Modderbeek in buurtschap Havikshorst (foto met toestemming gebruikt).

*)1 (bijgewerkt 11-02-2020, 19.05 u)
*)2 (bijgewerkt 11-02-2020, 16.30 u)
*)3 (bijgewerkt 11-02-2020, 16.15 u)