DOB – De Oude Bieb

Stichting De Oude Bieb Achterveld

Op dit moment wordt er in Achterveld hard gewerkt aan een burgerinitiatief om ‘De oude Bieb’ te verbouwen en daarin met participanten activiteiten te ontplooien om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners van Achterveld te vergroten.

Dit begint bij jongeren op weg naar zelfstandigheid, gevolgd door vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die aanspraak en samenzijn zoeken en eindigt met mensen met dementie die nog zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in de eigen woonomgeving willen en kunnen blijven wonen.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het mogelijk te maken dat het in eigendom van de gemeente Leusden zijnde pand, gelegen aan de Walter van Amersfoortstraat 52-66 te 3791 AR Achterveld, wordt geëxploiteerd door organisaties met een gelijke of overeenkomstige doelstelling zoals de vereniging Door Achterveld Voor Achterveld (afgekort: DAVA), de Stichting King Arthur Groep (afgekort: King Arthur) en de Stichting Vrienden van gezinshuis klein Agteveld (afgekort: klein Agteveld).

Dit betekent concreet het doen realiseren van voorzieningen in het betreffende gebouw: de voormalige oude bibliotheek en de oude peuterspeelzaal, verder te noemen als “De Oude Bieb”

De Stichting stelt zich ten doel: het mogelijk maken, doen realiseren, borgen en doen continueren van voorzieningen in “De Oude Bieb” te Achterveld voor (kwetsbare) inwoners van Achterveld, meer in het bijzonder door:

  1. Het doen realiseren van een ontmoetingscentrum, alwaar mensen elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en alle gewenste informatie kunnen verkrijgen.
  2. Het doen bieden van een passende dag invulling aan mensen met (beginnende) dementie opdat kwetsbare ouderen met dementie in hun eigen dorp deel kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van sport en spel, kunst, cultuur en natuur.
  3. Het doen huisvesten van jongeren, van achttien (18) jaar tot en met drieëntwintig (23) jaar, die een ondersteuningsbehoefte hebben bij zelfstandig wonen en een binding hebben met Achterveld.
  4. Het behouden van de sociaal maatschappelijke functie van het gebouw en het – door het creëren en in stand houden van een ontmoetingsruimte in het gebouw – verbinden van inwoners van Achterveld met elkaar.
  5. Het doen sluiten van overeenkomsten tussen huurders en verhuurder/Gemeente Leusden.
  6. Het coördineren van de gezamenlijke activiteiten in “De Oude Bieb”

Gegevens over Stichting De Oude Bieb Achterveld – Stichting DOB

Naam instelling: Stichting De Oude Bieb Achterveld, afgekort Stichting DOB

KVK-nummer: 71215689

RISN-nummer: 858626834

Rekeningnummer: NL69 RABO 0329 6999 70 ten name van Stichting de Oude Bieb

Contactpersoon
secretaris: H.M. Tolboom, Walter van Amersfoortstraat 22, 3791AR Achterveld
E-mail: dobachterveld@gmail.com   tel: 06 5117 7267

Bestuur:

Christina Vermeulen-Meiners, voorzitter

Harry Tolboom, secretaris

Cox van den Hengel , penningmeester

Het Beleidsplan:

Beleidsplan-De oude Bieb Achterveld 2018-2021

Beloningsbeleid:
De stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel.
De leden van het bestuur en vrijwilligers die binnen Stichting DOB actief zijn genieten geen beloning in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.
Bij eventuele ontbinding van de Stichting wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als dat van de stichting.

Financiële verantwoording

Teneinde zo transparant mogelijk te zijn, hebben wij de eerste begroting op deze website gepubliceerd. Uiteraard zullen wij ook het eerst jaarverslag na afloop van dit eerste verenigingsjaar op de website publiceren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er is nog geen verslag van de uitgeoefende activiteiten van DOB, die nu plaatsvinden in het eerste jaar vanaf de oprichting 21-03-2018. Begin 2019 zal een verslag op de website gepubliceerd worden van de in 2018 ondernomen activiteiten. Op deze website kunt u wel zien welke activiteiten er in de tijd plaatsvinden.

Participanten